Declaració d’Accesibilitat

EbreClean Eco s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre , sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). La presento declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc we https://ebrecleaneco.com (els subdominis d’aquest lloc web tindran les seves pròpies declaracions d’accessibilitat). Situació de compliment Aquest lloc web es parcialment conforme con el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació. Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

  1. Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d’entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament pot haver-hi errors en aquells documents que contenen gràfics, taules complexes o en aquells signats electrònicament abans de la seva revisió d’accessibilitat.
  2. Càrrega desproporcionada: no aplica.
  3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: Existeixen arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen íntegrament tots els requisits d’accessibilitat; també poden estar en aquesta situació continguts de tercers no finançats, ni desenvolupats, ni sota el control d’aquest Ministeri.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 21 de setembre de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 21 de septimebre de 2023.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de les següents vies:

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General de Serveis Web, Transparència i Protecció de Dades (Secretaria General Tècnica), com a unitat responsable dels continguts d’aquest lloc web.

També pot sol·licitar en format accessible informació que no compleixi amb els requisits d’accessibilitat bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada; o formular una queixa per incompliment dels requisits d’accessibilitat. Enllaç al procediment de sol·licitud d’informació accessible i queixes de l’article 12 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre. Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment podrà iniciar una reclamació per a conèixer i oposar-se als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Enllaç al procediment de reclamació , que ha de dirigir a la Unitat responsable d’accessibilitat d’aquest Ministeri, o si la reclamació és per una actuació d’aquesta Unitat, al superior jeràrquic d’aquesta. Contingut opcional

La versió actualment visible d’aquest lloc web és de setembre de 2023 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir d’aquesta data es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Addicionalment, aquest lloc web és revisat per l’Observatori d’Accessibilitat Web (OAW), havent-se realitzat l’última revisió al setembre 2023.

Entre altres s’adopten les següents mesures per a facilitar l’accessibilitat:

  • Utilització de text alternatiu en les imatges
  • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destí de l’enllaç
  • Ús dels estàndards del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.


Pot consultar en la pàgina d’Avís Legal per a quins navegadors i versions està optimitzat aquest lloc web.