Política de Privacitat

Amb quines finalitats es tracten les vostres dades personals?

EBRECLEANECO DETAILING tracta les dades personals per a les finalitats següents:

Contacte: gestionar les dades dels usuaris que contacten amb EBRECLEANECO DETAILING a través del formulari de contacte. Així mateix, les vostres dades seran tractades per tal de gestionar les consultes que vostè ens faci arribar a través de la nostra pàgina web.

Registre a l’àrea de client: gestionar el registre al vostre compte així com les dades posteriors que es poguessin generar a través de la web, amb la finalitat de dur a terme una administració general, manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de les gestions que realitzeu a través del vostre compte.

Registre en promocions, activitats o altres esdeveniments: Gestionar el seu registre i participació en les diferents activitats o promocions que pogués organitzar EBRECLEANECO DETAILING i en què vostè es registrés

Publicitat de productes i serveis propis: EBRECLEANECO DETAILING us podrà fer arribar, tant a través de correu postal, correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació electrònica, publicitat tant de caràcter general com adaptada a les seves característiques de la pròpia Entitat, relacionada amb els nostres propis productes.

Quines dades tractem i de quina font s’obtenen?

Les dades tractades provenen de:

• Dades facilitades per vostè, a través de l’emplenament dels formularis a aquest efecte habilitats.

• Dades derivades de la prestació del servei: de manera indirecta, en derivar de la pròpia prestació del servei i del manteniment daquesta activitat. Dins aquesta categoria s’inclouen les dades de navegació a través de la pàgina web.

• Dades obtingudes d’estudis de màrqueting en què heu acceptat participar i heu donat el consentiment per ser utilitzades.

En funció del servei, les dades tractades abasten la següent tipologia:

• Dades identificatives (per exemple, nom, cognoms, document d’identitat, adreça postal correu electrònic, número de telèfon).

• Dades de les compres efectuades per vostè.

• Dades d’informació comercial (per exemple, interessos en determinats productes).

El tractament de les vostres dades relatives a “Contacte” i “Registre a l’Àrea de Clients” així com en qualsevol altre canal de comunicació a la vostra disposició, estan basats en el manteniment de la vostra sol·licitud i, si escau, per a la prestació dels serveis contractats

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals seran conservades el temps necessari per a la prestació del servei o mentre no en retiri el consentiment.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a EBRECLEANECO DETAILING estem tractant dades personals que els concerneixen, o no. De la mateixa manera, tal com queda previst al Reglament General de Protecció de Dades, vostè té els següents drets:

• Accedir a les vostres dades: teniu dret a accedir a les vostres dades per conèixer quines dades personals estem tractant que us concerneixen.

• Sol·licitar la rectificació o supressió de les vostres dades: en determinades circumstàncies, teniu dret a rectificar les dades personals que considereu inexactes i que us concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part d’EBRECLEANECO DETAILING o fins i tot, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessàries per als fins que van ser recollits.

• Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, cas en què us informem que únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions tal com queda previst en el Reglament general de protecció de dades.

• Oposar-vos al tractament de les vostres dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, tindreu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades en aquest cas, deixaríem de tractar-les llevat que, per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, té dret, en qualsevol moment, a oposar-se a l’enviament de publicitat per mitjans electrònics que li enviem, i retirar qualsevol dels seus consentiments. Podrà exercir els drets descrits anteriorment, mitjançant sol·licitud escrita per correu postal i acompanyada de fotocòpia de document d’identificació (DNI, NIE, Passaport, etc) adreçada a

EBRECLEANECO DETAILING

43780– GANDESA

o bé per via electrònica a través del següent mail: info@ebrecleaneco.com

Finalment, us indiquem que podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets. Podeu posar-vos en contacte a través de la seva pàgina web: www.agpd.es.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

EBRECLEANECO DETAILING

43780 – GANDESA

TARRAGONA